Privacyverklaring

De Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer, gevestigd aan Bannebuikslootlaan 143, 1034 AC Amsterdam en Calkoenstraat 27, 1121 XA Landsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn patiënten goed is geborgd.
Dit privacyreglement beschrijft hoe ik van uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens, gebruik maak.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u contact opnemen met    Carola Staab. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen aan: info@mensendieck-staab.nl of telefonisch contact op te nemen met de
praktijk: 06-52 69 39 09.

Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam en voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BurgerServiceNummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Verwijzer
 • Polisnummer zorgverzekering en soort aanvullende verzekering
 • Legitimatiegegevens
 • Gegevens van belang voor de behandeling oefentherapie Mensendieck.
 • Aanvullende informatie over uw gezondheid en klachten. Alleen gegevens die van toepassing zijn op de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verzamel en verwerk ik alleen na toestemming van ouders en/of voogd. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via: info@mensendieck-staab.nl. In dat geval verwijder ik deze informatie.

 
De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van oefentherapeutische zorg.
 • Het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de zorgverzekeraar of patiënt.
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, zoals klanttevredenheidsonderzoek via Qualizorg.
 • U te kunnen bellen en/of te e-mailen om bijvoorbeeld een afspraak te maken of te verzetten.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) hanteer ik een bewaartermijn van 15 jaar.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Als er sprake is van een waarneming dan heeft de waarnemer tijdens de periode van de waarneming inzage in patiëntendossiers i.v.m. de uitvoering van de oefentherapeutische zorg.


Cookies, of vergelijkbare technieken

De Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een  computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan: info@mensendieck-staab.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) svp. zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

De Mensendieck Praktijk Kadoelerbreek en Dorpshuis Landsmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Dit eis ik ook van de partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via: info@mensendieck-staab.nl.

Software-updates zijn geactualiseerd. De gegevens worden verwerkt met Winmens-software voor het bijhouden van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Ik behoud mij het recht voor dit privacy-statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Privacyverklaring Carola Staab
Amsterdam/Landsmeer, juni 2018

 

 

Top

Mensendieck-praktijk Carola Staab